dijous, 6 de juny de 2013

Condicions de venda

- Enviament i temps d'entrega

Si el producte que es desitja el tenim en stock, com a mínim realitzarem l'enviament el dia següent laborable, i com a màxim 2 dies laborables després de la realització de la comanda.

En cas que no tinguem el producte en stock i existeixi la possibilitat de fer-lo, el temps d'enviament variarà en funció del producte. Quan es realitza la comanda s'informa al client del periode d'entrega.

En cas que l'adreça d'enviament sigui incorrecte, les comandes enviades per Correus es tornen a Can Manetes i nosaltres no ens fem responsables ni del temps ni del pagament del segon enviament. Si us plau, és important revisar l'adreça que se'ns comuniqui i que aquesta sigui el més completa i precisa possible.

Pot passar que el carter no deixi avís de l'arribada del paquet o bé que el client no vagi a recolllir-lo per no saber que l'avís rebut és de Can Manetes, de manera que va passant el temps i no hi ha reclamació per part del client del paquet. Si us plau, és important no deixar passar més de 7 dies, desde la nostra notificació via mail de l'enviament del paquet.

- Tarifes

Les tarifes d'enviament que apliquem van en funció de les tarifes de CORREUS del moment. Per defecte, nosaltres sempre realitzem l'enviament  certificat i amb assegurança. En cas de no voler que l'enviament es faci de forma certificada i/o bé sense assegurança, aleshores el client es fa responsable de la pèrdua per part de Correus del paquet.

- Pagament

El pagament es realitzarà via transferència bancària. Un cop realitzada la transferència es procedirà a fer efectiu l'enviament.


- Envío y tiempo de entrega

Si el producto deseado lo tenemos en stock, como mínimo se realizará el envío al día siguiente laborable y como máximo 2 días después de la recepción del pedido vía mail.

En caso de que no tengamos el producto en stock y exista la posibilidad de hacerlo, el tiempo de envio variará en función del producto. Cuando se hace el pedido se informa al cliente del periodo de entrega.

En caso de que la dirección de envío sea incorrecta, los pedidos enviados por Correos se devuelven a Can Manetes y nosotros no nos hacemos responsables ni del tiempo ni del pago del segundo envío. Por favor, es importante revisar la dirección que se nos comunique y que ésta sea la más completa y precisa posible.

Puede ocurrir que el cartero no deje aviso de la llegada del paquete o bien que el cliente no vaya a recogerlo por no saber que el aviso recibido es de Can Manetes. Es importante no dejar pasar más de 7 días desde nuestra notificación vía mail del envío del paquete.

- Tarifas

Las tarifas de envío que aplicamos van en función de las tarifas de CORREOS del momento. Por defecto, nosotros siempre haremos el envio certificado y asegurado. En el caso de no querer que se haga el envío ni certificado ni con seguro, entonces el cliente se hace responsable de la pérdida por parte de Correos del paquete.

- Pago

El pago se efectuará vía tranferencia bancaria. Una vez realizada la transferencia se procederá a realizar el envío.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada